본문바로가기

Phương pháp giáo dục

home Hệ thống giáo dục mạng Phương pháp giáo dục

Sinh viên có thể hoàn thành một khoá học cao thường xuyên thông qua các hướng dẫn dựa trên Internet thuận tiện tại bất kỳ thời gian và địa điểm.

선생님이 동영상 강의를 하고있는 장면 Internet Giáo dục của Windows

Dòng chảy của các Hướng dẫn dựa trên Internet

yêu cầu 5 giai đoạn
  • 01.Introduction: gợi ý và cung cấp động lực mục tiêu học tập
  • 02.Review: Đánh giá kiến thức
  • 03.Lecture: Chương trình giảng dạy học tập
  • 04.Evaluation: đánh giá hình thành của cuộc thi
  • 05.Wrap-up: Tổng kết và bài tập
tùy chọn 2 giai đoạn
  • 01.Supplement: Giải thích thêm về bài học
  • 02.Enrichment: chuyên sâu học tập của bài học